Het wordt rustig in Limburg

Het financiële nieuws uit Amerika overheerste de afgelopen weken ook in Nederland. Als gevolg van de hypotheekcrisis kwam een van de grootste banken fors in de problemen. Buitenlandse injecties en een forse renteverlaging brachten voorlopig weer enige rust. Intussen rolden cijfers over de woningmarkt in Nederland en Limburg binnen. Aan de hand van de vele grafieken en tabellen kan de woningmarkt aardig in beeld worden gebracht en het zegt vooral iets over het achter ons liggende jaar 2007.

De gemiddelde koopsom die in Nederland voor een koopwoning moest worden betaald, steeg met 5,3% naar ruim € 248.000. Limburg bleef opnieuw iets achter. De gemiddelde koopsom steeg met 2,9% naar € 207.000. Een ander aspect dat veel over de woningmarkt zegt, is het aantal transacties. In Nederland zijn vorig jaar 7.500 woningen (3,5%) minder verkocht dan in 2006. In Limburg bleef de daling beperkt tot 2,8%, ofwel 400 woningen.

De voorspellers hebben hun werk voor 2008 al weer gedaan. Voor Nederland komen de meeste banken en instellingen uit op een stijging van 2 tot 4%. Dat voorspellen lastig is, blijkt wel als we enkele jaren teruggaan en zien dat banken de plank soms behoorlijk mis hebben geslagen, met afwijkingen van meer dan 8%. Er zijn immers veel factoren die invloed hebben op de vraag- en aanbodverhouding. De precieze ontwikkeling van de economie, met inbegrip van werkgelegenheid en inkomensontwikkeling, is een factor van formaat. Elke berichtgeving hierover vertaalt zich direct in het consumentenvertrouwen. Wat is de overheid verder van plan met lastenverhogingen en de hypotheekrenteaftrek? Specifiek voor Limburg speelt de bevolkingsontwikkeling een rol.

Er wordt vaak beweerd dat Limburgers om diverse reden buiten Limburg hun heil zoeken. Dat is slechts ten dele waar. De belangrijkste oorzaak voor de bevolkingsdaling zit ‘m in de daling van het aantal geboorten. Op jaarbasis ligt het geboortecijfer 3.000 lager dan bijvoorbeeld in 1995. De plotselinge ophef over een dalend aantal leerlingen en scholenkrimp zegt eerder iets over de manier waarop beleidsmakers met dit onderwerp zijn omgegaan. De meest recente voorspellingen van het CBS en Etil omtrent de bevolkingsontwikkeling laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De komende 11 jaar daalt de Zuid Limburgse bevolking met 45.000 personen, oftewel 4.000 per jaar. In 2040, zo luidt de voorspelling, wonen er in Zuid Limburg 150.000 mensen minder dan nu. In Noord en Midden Limburg daalt de bevolking “slechts” met 50.000. Ondanks het feit dat de gezinsomvang steeds kleiner wordt   zal de druk op de huizenmarkt de komende jaren licht afnemen.
 
Er is dus werk aan de winkel voor politici en beleidsmakers om het tij te keren. Tot nu toe concentreert de economische groei zich voornamelijk in de overvolle Randstad. Een beetje spreiding van nieuwe ontwikkelingen, zowel naar het noorden, als naar het zuiden toe, moet toch mogelijk zijn. Het voorkomt  enerzijds een snelle leegloop van deze gebieden en anderzijds een  Randstad die verder dichtslibt met toenemende files en woningtekorten en afnemend leef- en woongenot. Wellicht kan de openstelling van de A73 een positieve bijdrage leveren. Limburg is eindelijk een beetje sneller bereikbaar.