Steeds meer (Neder)Belgen

In tegenstelling tot Nederlands Limburgs heeft de Belgische provincie Limburg nog weinig last van een bevolkingsdaling. Tegenover een daling van 30.000 Zuid Limburgers in tien jaar tijd bij ons, staat een stijging van een gelijk aantal aan Belgische zijde. Voor Nederlands Limburg wordt tot 2040 een bevolkingsdaling voorzien van 200.000 inwoners, waarvan Zuid-Limburg 70% voor haar rekening neemt. Belgisch Limburg daarentegen, kent tegen die tijd nog altijd 20.000 inwoners meer dan nu, de daling is daar dan net ingezet.

Naast een afwijkende bevolkingssamenstelling wat leeftijd betreft, spelen voor Nederlands Limburg de negatieve migratiecijfers op. Meer inwoners vertrekken dan dat er binnenkomen. Belgisch Limburg kent juist een positief migratiesaldo, dat in 2006 met 3.300 personen bijna het dubbele bedroeg dan de 2.000 migranten in 2003. Per 1 januari 2006 wonen ruim 36.000 Nederlanders, waaronder vele Limburgers, in Belgisch Limburg. De emigratiestroom van Nederlanders naar de Duitse en Belgische grensstreken zorgt hier dus voor een versterkte leegloop en een extra negatief migratiesaldo. De reden hiervan laat zich gemakkelijk raden. Vanaf 2001 zorgt de aangepaste belastingwetgeving ervoor dat Nederlanders die in België of Duitsland een huis kopen, net als de inwoners van Nederland, de betaalde hypotheekrente in mindering kunnen brengen op de te betalen inkomstenbelasting.

Door de toegenomen belangstelling van Nederlandse kopers stijgen de prijzen wel sneller, maar blijven woningen vooralsnog goedkoper dan bij ons. Dit gevoegd bij de extra ruimte, meer tuin bij de woning, het ontbreken van een taalbarrière en de extra trek naar de overkant van de grens is verklaard. Zijn de Belgen blij met de toegenomen stroom Nederbelgen? Ja en nee. De toegenomen belangstelling heeft gezorgd voor een sterkere prijsstijging. Dat is leuk voor iemand die alleen maar een woning wil verkopen, maar de Belgische starter op de koopmarkt wordt eveneens geconfronteerd met deze prijsstijging en zal op dat moment de Nederbelg wel verwensen. Voor de Nederlandse woningmarkt komt de extra emigratie uiterst ongelegen, in feite kunnen we deze mensen hier niet missen. Dan maar wachten op het moment dat de wal het schip keert. Door een sterkere prijsstijging worden woningen over de grens net zo duur als in Nederlands Limburg, waar door de daling van het aantal huishoudens de druk op huizenmarkt afneemt en sprake zal zijn van een geringe prijsstijging of mogelijk zelfs een prijsdaling.

De gedachte, onder andere van de beide Limburgse gouverneurs, om beide Limburgen maar samen te voegen, is vanuit de woningmarkt gezien dan ook zo gek nog niet.    

Leo van de Pas is makelaar en woningmarktdeskundige te Heerlen. www.leovandepas.nl