NHG grens moet blijven

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is na het opdrogen van de koopsubsidie en de startersleningen nog de enige overgebleven regeling om de aankoop van een eigen woning te stimuleren. Deze garantie, die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woning, levert kopers veel voordelen op. Allereerst betalen deze eigenaren 0,5% minder hypotheekrente. Daarnaast kent de NHG een zogenaamde woonlastenfaciliteit, die het mogelijk maakt tijdelijk minder te betalen wanneer iemand het financieel even moeilijk heeft door werkloosheid, ziekte of echtscheiding.

Bij gedwongen verkoop buiten eigen schuld wordt de eventuele restantlening kwijtgescholden, hiermee kregen in 2009 “slechts” 700 eigenaren te maken. Nationale hypotheekgarantie biedt dus extra zekerheid aan de consument en de bank. En dat voor zeer weinig geld. De eenmalige kosten bedragen namelijk slechts  0,55% van het hypotheekbedrag, terwijl het rentevoordeel gedurende de gehele looptijd wordt genoten. Ruim een miljoen huishoudens maken inmiddels gebruik van de garantie, samen goed voor 110 miljard ofwel 15% van de gehele hypotheekmarkt. De Nederlandse overheid staat garant voor deze regeling, tot 31 december van dit jaar nog samen met alle gemeenten.

In juli 2009 is de grens tot waaraan geleend kan worden tijdelijk verhoogd van € 265.000,- tot € 350.000,â€�. In principe valt de regeling eind dit jaar terug naar het oorspronkelijke garantiebedrag. Momenteel komt in Nederland wat prijsklasse betreft 80% van alle bestaande koopwoningen in aanmerking voor NHG, in Limburg is dat zelfs 90%. Inmiddels is de discussie op gang gekomen over verlenging van de verhoogde grens. Het hierbij gebruikte argument is, dat de fragiele woningmarkt op dit moment deze extra ondersteuning nog nodig heeft en daar valt ook veel voor te zeggen. Een in mijn ogen veel belangrijker argument wordt nimmer gehoord.

NHG is niet alleen in het belang van de geldnemer en de bank, maar zeer zeker ook van de overheid. De rentekorting van 0,5% op 110 miljard aan hypotheekschuld levert een lagere belastingteruggave op van ongeveer € 200 miljoen per jaar, een bedrag dat in de toekomst nog jaarlijks zal oplopen. Wanneer de totale hypotheekmarkt van 600 miljard onder NHG zou vallen, zou de besparing zelfs meer dan 1 miljard per jaar  belopen. Vanwege het belang voor de schatkist is het onbegrijpelijk dat het besluit om de NHG grens te verhogen zo zwaar viel en dat er nu nog discussie nodig is over het wel of niet verlengen ervan. Indien het nodig wordt geacht om mogelijke risico’s van de steeds oplopende garantiebedragen in te perken mag wat mij betreft, en naar ik aanneem met mij vele kopers, de eenmalige afsluitpremie best wel wat omhoog. De premie is nu immers zo laag, dat deze in een jaar is terugverdiend. Kortom, mag het ietsje meer blijven?