Woningmarkt blijft stroperig

Aan het begin van het jaar waren de verwachtingen hooggespannen. De economie zou uit het dal kruipen en ook met de woningmarkt zou het weer beter gaan. Gedurende het jaar konden weliswaar een aantal positieve feiten worden genoteerd, maar een krachtig herstel bleef uit. Dit ondanks het gegeven dat de hypotheekrente momenteel nog steeds 0,5% onder het niveau van begin 2010 noteert, de economie vooruitgang heeft geboekt en het consumentenvertrouwen licht is toegenomen. In het verkiezingsjaar hield de discussie over beperking van de hypotheekrenteaftrek kopers aan de kant. Starters op de huizenmarkt zagen de koopsubsidie en de starterlening opdrogen. Huiseigenaren die willen doorstromen naar een andere woning, zagen hun woning geplaatst te midden van een woud aan koopwoningen. Nog nooit was het aanbod te koop staande woningen zo groot. De problematiek van de woningmarkt in de krimpgebieden kwam volop in de schijnwerpers. Per saldo zullen de woningmarktprestaties dit jaar op een niveau eindigen dat vergelijkbaar is met vorig jaar. Voor Limburg betekent dit een gemiddelde koopprijs van € 195.000 en de verkoop van een kleine 8.000 woningen. Geen verbetering, maar zeker ook geen verslechtering.  De nieuwbouwsector kende een kleine opleving, maar de bouwactiviteiten zijn nog verre van ideaal.

Ook voor 2011 zijn nog veel factoren onzeker. Zal de economie daadwerkelijk opveren en zorgen voor meer werkgelegenheid en een stijgend consumentenvertrouwen? Koopstarters hebben ook komend jaar volop keuze, maar vooral de groep met lagere inkomens wordt ernstig bedreigd in hun mogelijkheden. Per 1 januari wordt namelijk de leenquote verlaagd. Hierdoor kan het zomaar gebeuren dat tweeverdieners met een laag inkomen € 10.000 tot € 20.000 minder kunnen lenen dan dit jaar het geval is. Jammer voor de starters, maar ook ongunstig voor de doorstromers. De gevolgen voor het nieuwe toewijzingsbeleid van huurders zijn evenmin duidelijk. De laatste weken neemt de roep tot afschaffing van de 6% overdrachtsbelasting toe. De overdrachtsbelasting geldt niet alleen als een zware belemmering voor een soepel draaiende woningmarkt, maar zorgt tevens voor negatieve effecten op de economie, de arbeidsmobiliteit en de belastinginkomsten voor de overheid. Als er één maatregel genomen kan worden die voor een ommekeer kan zorgen, is het wel de afschaffing van deze belasting. Die maatregel wens ik voor alle kopers in 2011, uiteraard naast een goede gezondheid en een prettig woongenot voor u allen.