WOZ beschikking in aantocht

De vaststelling van de woningwaarde in het kader van de WOZ beschikking blijft elk jaar opnieuw ergernis bij burgers opwekken en zorgt voor een paar honderd duizend bezwaarschriften. Op www.woningmarktcijfers.nl kunt u de koopprijsontwikkeling per gemeente opvragen.

De komende maand zal bij huiseigenaren en bedrijven weer de jaarlijkse beschikking en aanslag voor de onroerende zaakbelasting in de bus vallen. De aanslag is een uitvloeisel van de Wet waardering onroerende zaken, oftewel WOZ. Sinds 1 januari 2006 wordt de aanslag uitsluitend nog aan eigenaren van woningen opgelegd en niet meer aan gebruikers. Voor niet-woningen betaalt zowel de eigenaar als de gebruiker deze belasting. Saillant detail is dat de niet-woningsector slechts 10% van alle objecten beslaat, maar uiteindelijk wel goed is voor 50% van de totale OZB opbrengst van ongeveer 5 miljard euro per jaar. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast dat over de waarde van het onroerend goed verschuldigd is. Voor nu beperken we ons even tot de woningsector. De vastgestelde woningwaarde dient als basis voor de OZB heffing en tevens als uitgangspunt voor de heffing van het waterschap en de berekening van het eigenwoningforfait. Over dit eigenwoningforfait dient inkomstenbelasting te worden betaald, tenminste als u nog een hypotheek op uw woning heeft. Voldoende reden dus om de waarde-ontwikkeling, zoals de gemeente die opgeeft, te controleren en indien nodig bezwaar te maken. Op de website van Woningmarktcijfers.nl kunt u de prijsontwikkeling in uw gemeente per woningtype voor € 1,50 opvragen.

De woningwaarde wordt sinds kort jaarlijks geïndexeerd, op basis van de actuele prijsontwikkelingen. Voor de komende beschikking geldt de waardeontwikkeling tussen de peildata 1-1-2009 en 1-1-2010. Volgens de Waarderingskamer (een overheidsorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de wet) zijn de waardes in Nederland in deze periode gemiddeld met 2,3% gedaald. Hoewel de verkoopprijzen in Limburg met 5% zijn gedaald, motiveert de Waarderingskamer deze beperkte daling met een verhaal dat duurdere woningen relatief meer in prijs zouden zijn gedaald. In de tabel elders op deze pagina kunt u zien dat dit grotendeels op een fabel berust. De website Woningmarktcijfers.nl bepaalt de gemiddelde koopsom op de peildatum door het gemiddelde van 4 kwartalen rondom de peildatum te nemen, dus van het derde, vierde, eerste en tweede kwartaal. Het is duidelijk te zien dat de gemiddelde koopsom (tevens goede indicatie voor waardeontwikkeling) in Limburg voor de 2/1 kapwoning, hoekwoning en vrijstaande woning tussen de 5 en 6,6% bedraagt, terwijl deze voor de tussenwoning en het appartement met slechts 1,8 en 2,8% is gedaald. Kijken we naar het aantal transacties, dan zien we de verkoop van vrijstaande woningen met 17% het meest is gedaald. De impact op de totale waardedaling wordt hierdoor niet bevestigd.  
 

De woningwaarde is één aspect, het tarief dat gemeenten berekenen het andere. De meeste Limburgse gemeenten hebben hun tarieven voor 2011 al vastgesteld, andere zijn daar nog mee bezig of hebben deze nog niet gepubliceerd. Zelfs bij licht stijgende tarieven zal de belastingopbrengst in de meeste gemeenten stijgen, ook al gaat het slechts om enkele tientjes per eigenaar per jaar. Vele tientjes maken uiteindelijk miljoenen. De uitvoeringskosten van de WOZ vergen echter eveneens velen miljoenen. Per object wordt ongeveer € 20,- aan kosten besteed, samen goed voor 160 miljoen per jaar.