Overdrachtsbelasting

Met de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% krijgt de woningmarkt een prima impuls.  

Door deze verlaging moet het voor potentiële kopers makkelijker worden om de financiering van een nieuwe woning rond te krijgen. Dat was ook hard nodig, want door een forse verlaging van de leenquote vielen veel kopers buiten de boot. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de verlaging zal leiden tot meer hypotheekconsumptie. Door de verlaging van de overdrachtsbelasting hoeft er minder te worden geleend en hoeft er ook minder hypotheekrenteaftrek te worden terugbetaald. Per saldo natuurlijk niet, omdat het de bedoeling is dat er meer huizen worden verkocht en dus ook meer hypotheken worden afgesloten. De terugverdientijd van de kosten koper wordt gehalveerd, waardoor mensen eerder kunnen verhuizen, bijvoorbeeld bij verandering van baan.

Het is jammer dat de overdrachtsbelasting niet helemaal is afgeschaft en de verlaging slechts één jaar geldt. We kunnen nu wel een vreugdedansje maken, maar volgend jaar zitten we opnieuw met een kater, de problemen op de woningmarkt zijn dan nog zeker niet opgelost. Het huidige kabinetsbesluit is zeker een aardige opsteker en kan de weg vrijmaken voor definitieve en algehele afschaffing.  Een nieuwe bankenheffing moet nu een deel van het gemis aan inkomsten compenseren. Een rare methode om te compenseren, er zijn veel betere oplossingen denkbaar. Zo zou het niet meer dubbel aftrekbaar maken (eenmalig en jaarlijks via hypotheek) van de afsluitkosten van een hypotheek eveneens een besparing van 500 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. Het bespaart ook nog werk bij de belastingdienst. Het zou bovendien meer dan reëel zijn om de premie voor de Nationale Hypotheekgarantie te verhogen naar 1 of 1,5%. Nu wordt nog geen half procent betaald, terwijl met NHG een rentekorting van een 0,5% per jaar wordt genoten en dat tijdens de gehele looptijd. Met een hogere premie kan de tijdelijk verhoogde grens tot € 350.000 blijvend worden, ook op dit onderwerp verdient de woningmarkt eindelijk zekerheid. Als volgens verwachting, vanwege de verlaging van de overdrachtsbelasting, het aantal transacties fors gaat toenemen, zal het verlies voor de overheid beperkt blijven. Door meer werkgelegenheid in de bouw en woningmarktsector, extra belastinginkomsten zoals BTW is het zelfs de vraag of de overheid er financieel op achteruit gaat. Er zijn dus volop argumenten om de overdrachtsbelasting definitief en helemaal af te schaffen en de woningmarkt volgend jaar niet opnieuw te frustreren.

Energiekosten worden hot

Energiekosten vormen een steeds belangrijker deel van de woonlasten van huiseigenaren en huurders. Grofweg kan gesteld worden dat deze kosten de laatste tien jaar zijn verdubbeld. Ook voor de komende tien jaar wordt een verdubbeling verwacht. Per 1 juli moet alleen al voor de gasprijs op een stijging van 16% worden gerekend. Volgens de energiekostenschijf van het Agentschap.nl betalen bewoners van een halfvrijstaande woning nu gemiddeld € 150 (bij een A label) tot € 200 per maand (bij een G label) aan energiekosten.

Reden voor minister Donner om via allerlei maatregelen aandacht te vragen voor het terugdringen van het energieverbruik. Dit lijkt een beetje dubbel want ca. 40% van alle energiekosten vloeien terug naar het rijk in de vorm van energiebelasting en BTW. Zoals u wellicht weet, is sinds januari 2008 een energielabel verplicht bij de verkoop van woningen. Vooral door twijfels over de betrouwbaarheid van het energielabel kwam daar weinig van terecht. Slechts 15% van de verkochte woningen wordt momenteel voorzien van het label. Door aangebrachte verbeteringen en nieuwe wettelijke eisen zal vermoedelijk na 2013 geen woning meer van eigenaar kunnen wisselen, zonder dat het energielabel wordt bijgeleverd. De bedoeling en verwachting is, dat het label gaat bijdragen aan het bewustwordingsproces bij het terugdringen van het energieverbruik en uitstoot van CO2.

Voor de communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor het Agentschap.nl, voorheen het Serternovem geheten. Voor consumenten, makelaars en notarissen zijn fraaie brochures ontwikkeld. En er is een hele praktische website (www.verbeteruwhuis.nl) waar iedereen kan zien hoe comfortabel en zuinig de woning nu is, welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn en of voor de uitvoering daarvan subsidies beschikbaar zijn. De voordelen van energiebesparende maatregelen zijn legio. Naast een aangenamer leefklimaat en lagere woonlasten bestaat er een reële kans dat bij verkoop uw woning sneller wordt verkocht en wellicht zelfs een iets hogere prijs zal opleveren. Uiteraard heeft elk voordeel zijn nadeel. Het label brengt kosten met zich mee en de regeldruk neemt opnieuw toe. Daar staat tegenover dat er weer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Diverse bureaus hebben enkele jaren geleden fors geïnvesteerd in de uitvoering van het energielabel, maar moesten na enkele maanden wegens geldgebrek hun deuren sluiten. Zij kunnen zich weer opmaken voor nieuwe omzetkansen, het gaat al gauw om 200.000 keuringen per jaar.