De eigen woning in 2015

De Miljoenennota heeft dit jaar voor de woningmarkt geen schokkende veranderingen in petto. Er zijn natuurlijk wat wijzigingen aan de orde, maar niet van dien aard dat deze de woningmarkt opnieuw gaan verstoren. Voornamelijk wordt er doorgeborduurd op de veranderingen die in 2013 zijn afgesproken. De termijn voor tijdelijke dubbele renteaftrek van het bezit van twee woningen is blijvend verruimd naar 2 jaar + het lopende kalenderjaar. De renteaftrek van een restschuldfinanciering na verkoop van een huis dat onder water staat is verlengd van 10 naar 15 jaar. De maatregel om onderhouds-  en verbouwingskosten te belasten tegen het lage BTW tarief van 6 procent wordt tot eind 2015 verlengd. Aan de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro komt per 1 januari 2015 helaas wel een einde. Het bedrag dat kopers maximaal kunnen financieren (de zogenaamde Loan-to-Value) daalt per 1 januari van 104 naar 103 procent van de koopsom/waarde. Ook de NHG grens wordt op 1 juli 2015 opnieuw verlaagd. Tot die datum is Nationale Hypotheekgarantie mogelijk tot 265.000 euro, na die datum nog tot 245.000 euro. Tenslotte gaat het eigenwoningforfait voor het topsegment (boven ruim 1 miljoen) omhoog naar 2,05 procent en bedraagt het maximale aftrekpercentage voor de hoogste inkomens nog slechts 51 procent. 
 
Het gaat op dit moment om relatief kleine wijzigingen die niet of slechts van geringe invloed zullen zijn op het functioneren van de woningmarkt. De bijstellingen zijn echter nog niet ten einde. Zo wordt de Loan-to-Value de komende jaren verder verlaagd tot 100 procent, waardoor kopers elk jaar iets meer eigen geld moeten inbrengen. De grens van de NHG zal eveneens verder naar beneden worden bijgesteld. Tenslotte zal ook de verlaging van het maximale aftrekpercentage naar uiteindelijk 38 procent op langere termijn invloed hebben op het duurdere segment. Anderzijds bestaan er serieuze plannen om het gehele belastingstelsel op de schop te nemen, geen mens weet dus wat ons verder te wachten staat. 2014 zal een prima jaar worden voor de woningmarkt. Een lichte koopsomstijging en een forse inhaalslag wat het aantal transacties betreft. De verwachtingen voor 2015 zijn eveneens positief ondanks de hiervoor genoemde beperkingen. Door de prijsdalingen van de afgelopen jaren en de super lage hypotheekrente is de betaalbaarheid van koopwoningen beter dan ooit. Dit betekent uiteraard wel dat er zich geen grote negatieve ontwikkelingen mogen voordoen ten aanzien van het economisch herstel, het positieve consumentenvertrouwen of de huidige lage hypotheekrente. Harde prognoses zijn uit den boze, dat is de afgelopen jaren wel bewezen. Een wijze econoom vertelde mij eens, “het doen van voorspellingen is moeilijk, zeker als het over de toekomst gaat”.