NHG grens moet weer omhoog!

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is en blijft een unieke regeling om de woningmarkt te stimuleren. Deze garantie, die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen, levert kopers veel voordelen op. Allereerst betalen deze eigenaren 0,5% minder hypotheekrente. Daarnaast kent de NHG een zogenaamde woonlastenfaciliteit, die het mogelijk maakt tijdelijk minder te betalen wanneer iemand het financieel even moeilijk heeft door werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Bij gedwongen verkoop buiten eigen schuld wordt de eventuele restantlening kwijtgescholden.

Nationale hypotheekgarantie biedt dus extra zekerheid aan de consument en de bank. En dat voor zeer weinig geld. De eenmalige premie bedraagt slechts 1% van het hypotheekbedrag. Zonder NHG vragen banken immers een toeslag van gemiddeld 0,5% op de rente en dat gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Ruim 1,3 miljoen woningeigenaren maken inmiddels gebruik van de garantie en profiteren dus van die lagere rente en de extra zekerheden. Het instituut boert zelf ook niet slecht, het garantievermogen is recent de grens van 1 miljard gepasseerd.

Het maximaal te financieren bedrag is de afgelopen jaren beperkt tot de koopsom of marktwaarde. Dit betekent dat de premie, net als de overige kosten koper, uit eigen middelen moet worden betaald. Voor de Vereniging Eigen Huis het moment om te roepen dat de premie omlaag moet. Het Waarborgfonds pleit er zelf voor om de premie opnieuw mee te laten financieren. De VEH vindt dit een slecht idee omdat dat de woonlasten verder stijgen. Hoe onzinnig is dit, ja lenen kost rente, meer lenen kost dus altijd meer, maar zonder NHG iets minder lenen tegen een veel hogere rente is vele malen duurder. Ik voel wel wat voor het standpunt van het Waarborgfonds Eigen Woningen. Door de lagere rente los je namelijk ook iets sneller af. Na 5 jaar is de extra geleende premie afgelost, dat wil zeggen de restant schuld is exact gelijk aan de restant schuld van de lagere hypotheek met 0,5% hogere rente.

In de crisisjaren is de grens tot waaraan geleend kon worden tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Op dat moment kwam wat prijsklasse betreft 80% van alle koopwoningen in aanmerking voor NHG. In 2018 zal dit percentage, ondanks de opgetrokken koopsomgrens tot € 265.000 vermoedelijk dalen tot 60%. Veertig procent van alle kopers komt dan niet in aanmerking voor NHG en dat is zonde. NHG is niet alleen in het belang van de geldnemer en de bank, maar zeer zeker ook van de overheid. De rentekorting van 0,5% op de door NHG gegarandeerde hypotheekschuld levert een lagere belastingteruggave op van € 200 miljoen per jaar, een bedrag dat jaarlijks oploopt. Wanneer de totale hypotheekmarkt van 650 miljard onder NHG zou vallen, zou de besparing zelfs meer dan 1 miljard per jaar belopen. Alleen al vanwege het belang voor de schatkist is het onbegrijpelijk dat de NHG grens niet verder wordt opgetrokken.

Ik ben er dan ook voorstander van om de kostengrens opnieuw te verhogen tot de € 350.000 uit de crisisjaren. Dan komt opnieuw ca. 80% van alle kopers in aanmerking voor NHG. In aantal kopers komt dit neer op 50.000 per jaar in de bestaande en nieuwbouwsector. Bij een gemiddelde koopsom van € 300.000 levert dit voor de belastingdienst in het eerste jaar 25 miljoen besparing aan belastingteruggave op, elkaar jaar terugkerend en oplopend met de nieuwe jaarproductie. Het Waarborgfonds Eigen Woningen harkt hierdoor 150 miljoen euro per jaar aan extra premie-inkomsten binnen. En ja, als mede hierdoor het garantie vermogen verder explosief gaat stijgen en een onnodige bufferhoogte gaat bereiken, is het moment aangebroken om ook de premie te verlagen.

Een gezonde woningmarkt

Het jaar 2016 zit er bijna op, eind januari kan de definitieve balans worden opgemaakt. Nu al is duidelijk dat 2016 voor de woningmarkt als een prima jaar de boeken in zal gaan. Vermoedelijk met een nieuwe top wat het aantal transacties betreft en een forse stijging van de prijzen. De lage hypotheekrente maakte veel, zo niet alles, van dit succes mogelijk. En dit succes droeg bij aan een positieve economische ontwikkeling in ons land. Crisis en onder water staan zijn termen die in de vergetelheid beginnen te geraken. Het gaat nu meer over de woningmarkt die aan het overkoken is.

Want die keerzijde van dit succes is er ook. Vooral de woningmarkt in Amsterdam en in de Randstad regio heeft hier last van. Door de enorme stijging van de vraag (trek naar de stad, groei van het aantal huishoudens) en te weinig nieuwbouw is een woningtekort ontstaan dat voor te snel oplopende prijzen zorgt. Een ontwikkeling die men heeft kunnen zien aankomen, maar kennelijk niemand die in staat was dit tijdig op te lossen. Voor de politiek en de bouwsector ligt hier een gewelde uitdaging om nu snel door te pakken. Nieuwe VINEX wijken of bouwen in de stad? De vraag is op welk niveau deze ontwikkeling zich zal doorzetten en of er een moment komt dat de wal het schip keert. In schril contrast hiermee staat de krimp in andere delen van het land. Vorige maand begon de hypotheekrente licht te stijgen, een verdere stijging zal de betaalbaarheid doen afnemen en een stevige groei afremmen. Spannende tijden dus.

Spannend voor de woningmarkt zijn ook de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Meer dan ooit dreigt een verdere versnippering van de politieke macht. Welke thema’s gaan het nieuws bepalen en worden doorslaggevend? Economen en planbureaus zijn al volop bezig met adviezen en lobby’s: “Het is nu een ideaal moment om de hypotheekrenteaftrek verder aan te pakken”. “Bouwsparen voor je eigen huis in plaats van je geld in een pensioenfonds te stoppen”. “Oplossingen voor de huursector die niet op rolletjes loopt”. “De transitie die op het gebied van nieuwe energie gemaakt moet worden”. Kortom voldoende thema’s die om visie en besluiten vragen. Onzekerheid is funest voor het vertrouwen van de consument. In 2012 en 2013 hebben we gezien hoe de besluiteloosheid van het huidige kabinet de crisis op de woningmarkt onnodig lang heeft laten voortduren. Hopelijk valt een herhaling van een onzekere periode te voorkomen, in maart mag u uw stem laten gelden.

Een huis kopen in 2017, wat verandert er?

Verschillende kleine veranderingen dienen zich aan per 1 januari 2017. Allereerst de plussen. Tweeverdieners kunnen qua inkomen volgend jaar in de meeste gevallen iets meer financieren. Het tweede inkomen mag iets zwaarder (60 procent) worden meegeteld. Ook een lichte stijging van het percentage dat van het inkomen aan woonlasten mag worden besteed, zo heeft het Nibud bekendgemaakt. Verder gaat de koopsomgrens, het bedrag dat maximaal met NHG kan worden gefinancierd omhoog. Volgend jaar naar 245.000 euro, te verhogen met 1 procent kosten koper tot 247.450 euro in standaardsituaties respectievelijk 259.700 euro (inclusief 6 procent) voor leningen met energiebesparende voorzieningen (EBV). De komende jaren zal de koopsomgrens de prijsontwikkeling van koopwoningen gaan volgen.  Op meerdere fronten dus wat ruimere financieringsmogelijkheden. Ook gaat per 1 januari 2017 de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van 53.016 naar 100.000 euro. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van een hypotheekschuld. Nieuw is verder dat er geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. De schenking mag nu ook over 3 jaar worden gespreid. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40 en bij aanvang ouder dan 18 jaar.

Nu de minpunten op een rij. Eerder zagen we al dat in de standaard situaties een maximale lening kan worden afgesloten van 101 procent van de waarde van de woning, dit jaar is dit nog 102 procent. Dat betekent dus dat kopers over iets meer eigen geld moeten beschikken. In 2018 gaat het percentage zelfs terug naar 100 procent. De hypotheekrenteaftrek gaat voor de hoge inkomens per 1 januari 2017 verder omlaag. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 procent, een half procent minder dan nu het geval is. Eigenaren van monumenten mochten tot nu toe een groot deel van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij hun aangifte. Deze aftrekpost gaat in 2017 vervallen.

Geen schokkende veranderingen dus, niet voor bestaande woningeigenaren en ook niet voor nieuwe kopers. Wel is het zo dat de prijsstijging van dit jaar voor komend jaar ook enige invloed zal hebben. Voor Nederland zal die gemiddeld op 5 procent uitkomen. Dit kan voor iets meer woonlasten zorgen of een iets mindere woning opleveren. Dat geldt evenzeer voor de hoogte van de hypotheekrente. Op dit moment nog geen schokkende stijging, maar na lange tijd is onlangs door enkele banken een minimale verhoging doorgevoerd. De koop van een eigen woning blijft aantrekkelijk, ook in 2017.

 

Met dank aan Europa

Ooit was de bouwsector en de woningmarkt het vlaggenschip van de Nederlandse economie. Maar het succes dreigde uit de hand te lopen. Hoge woningprijzen, hoge hypotheekschulden, onder andere dankzij onze vindingrijke spaarhypotheek. Volgens Brussel, maar ook volgens meerdere Nederlandse politici en economen moest de rem erop worden gezet. De bankencrisis in 2008 gaf hiervoor de eerste aanzet. De politiek wachtte af en economen en media zagen hun kans schoon en gooide hier en daar nog wat olie op het vuur. Het volk twijfelde en angst overheerste. Na enkele jaren van sudderen, pappen en nathouden bereikte de woningmarkt in 2013 haar dieptepunt. Het omzetvolume en de bijdrage aan de Nederlandse economie was gehalveerd. Honderdduizenden mensen hadden hun baan verloren en meer dan een miljoen huishoudens raakten onder water. De exacte schade zal nooit vast te stellen zijn, reken maar op een paar honderd miljard euro. In onze buurlanden België en Duitsland, niets van dit alles.

De crisisperiode werd gebruikt om de boel te saneren, de geliefde spaarhypotheek werd verboden en leencriteria werden fors bijgesteld. En Europa liet opnieuw van zich spreken, de ECB verlaagde de rente en houdt deze al jaren kunstmatig laag. Kopers van nu kunnen een hypotheek afsluiten tegen minder dan 2 procent rente. Maar ook veel bestaande hypotheken worden overgesloten waardoor lastenverlichting wordt gecreëerd en mogelijkheden voor extra consumptie ontstaan. Het herstel tekent zich af. Verliezers of winnaars, wijsheid of toeval, wie zal het zeggen. Feit is wel dat zonder de crisis de gemiddelde woningprijs uit 2008 met 2 procent inflatie/prijsstijging per jaar nu 300.000 euro zou hebben bedragen. Feit is ook dat de woningprijs na het dieptepunt van 2013 is gestegen van 213.000 naar 240.000 euro en nog steeds is de betaalbaarheid van een koopwoning beter dan ooit. Feit is ook dat het aantal onder water staande huishoudens zienderogen afneemt. Met een lichte prijsstijging in de komende jaren staat over 2 jaar iedereen weer op het droge.

Uiteindelijk lijkt alles op zijn pootjes terecht te komen. Nieuwe gevaren liggen echter al weer op de loer. In sommige gebieden rijzen de woningprijzen opnieuw de pan uit. De vraag neemt toe en het aanbod af, oververhitting dreigt wederom. Wat als de hypotheekrente fors gaat stijgen?  De komende 20 jaar moeten nog een miljoen woningen worden bijgebouwd, echt tempo wordt nog niet gemaakt. Maar het meest positieve is wel dat de woningmarktsector opnieuw vaandeldrager van de Nederlandse economie aan het worden is. Opnieuw met dank aan onze beleidsmakers uit Europa.